BIZ BARADA

 • about us
 • about us

Biz hakda

Qingdao (Hytaý) şäherinde ýerleşýän “Qingdao Kefengyuan Plastik Machinery Co., Ltd.” 12000 inedördül metr meýdany tutýar.Kompaniýanyň meýdany önümçilik zawodyna (önümçilik ussahanasy, gurnama ussahanasy, ammar ussahanasy we hil barlag ussahanasy), ofis meýdany we ýaşaýyş meýdany (Şahsylaşdyrylan umumy ýaşaýyş jaýy, restoran we ş.m.) bölünýär.Plastmassa enjamlaryny we enjamlaryny ussat öndüriji.Önümlerimiz we hyzmatlarymyz plastmassa turbanyň, listiň, profiliň, zolak önümçilik liniýasynyň we gaýtadan işlenen plastmassa ezýän granulasiýa tehnikasynyň ähli tehnologiýalaryny öz içine alýar.

 • -
  1995-nji ýylda esaslandyryldy
 • -
  24 ýyl iş tejribesi
 • -+
  18-den gowrak önüm
 • -
  inedördül metr

amaly

 • UPVC/CPVC Pipe Production Line

  UPVC / CPVC turba önümi ...

  Kefengyuan kompaniýasy tarapyndan öndürilen PVC ekstruziýa çyzygy mikserden, ekiz nurbatly ekstruderden, ölmekden, wakuum sowadyjy suw çüýşesinden, syýa printerinden, öçüriji maşyndan, kesiji, uzadýan maşyn we ýaýdan ybarat.Qingdao kefengyuan Plastik Machinery Co., Ltd.-iň PVC turbalary ekstruziýa önümçilik liniýasy Φ 16-dan Φ 1000mm aralygynda PVC turbalary öndürip biler.Enjamymyz tarapyndan öndürilen PVC turbalary suw üpjünçiligi, zeýkeş, suwuk daşamak, sapak we ş.m. ulanyp bolýar ...

 • HDPE hollow wall winding pipe production line

  HDPE içi boş diwar windi ...

  Ekstruziýa çyzygy artykmaç tehnologiýa bilen işlenip düzüldi we kompaniýamyzyň birnäçe patentlenen tehnologiýalary ulanyldy.Speedokary netijelilik bilen iki sany ýeke nurbat ekstruderi kabul edip, ýokary tizlik we ajaýyp ekstruziýa hili.Productionokary önümçilik netijeliligi bilen uly diametrli egrem-bugram turbalary gaýtadan işlemek üçin birleşdirilen örtügiň ajaýyp dizaýny.Üýtgeşik sargy amalyny kabul etmek arkaly öndürilýän sargy turbasynyň ýokary hilli.Kesiji maşyn s saýlap biler ...

 • PP/PE/PA Single Wall Corrugated Pipe Extrusion Line

  PP / PE / PA leeke diwar C ...

  Önümçilik çyzygy, çig mal hökmünde PP / PE / PA bilen kiçi diametrli (9-64mm) ýeke diwar gasynlanan turbany öndürmek üçin ulanylýar.Önümçilik liniýasy awtomatiki iýmitlendiriş we guradyjy maşyn, ekstruder, emele getiriji maşyn, egriji maşyn we elektrik dolandyryş ulgamyndan durýar.Öndürilen ýeke diwar gasynlanan turba bir wagtyň özünde ýörite galyp arkaly, dişli geçiriş moduly we ýokary takyklykly şablon arkaly emele gelýär, enjamlar ...

 • HDPE Inner Rib Enhanced Winding Pipe Production Line

  HDPE Içki gapyrgany güýçlendirmek ...

  HDPE içki gapyrganyň güýçlendirilen sargy turbasy täze görnüşli içki gapyrganyň güýçlendirilen sargy turbasy önümidir.Içki gapyrganyň spiral saralmagy bilen kebşirlemek, içki diwary tekiz we bu materialda aşakdaky aýratynlyklar, poslama garşylyk, ýeňil agram, aňsat gurnama, uzak ömür hyzmaty (50 ýyl) bar.Iki turbanyň birikmesi termiki gysylýan ýeň birikmesi ýa-da elektrik eremesi bolup biler.Betonyň, guýmanyň ideallaşdyrylan çalyşmagy ...

 • PEPP Solid Wall Pipe High Speed Extrusion Line

  PEPP Gaty diwar turbasy H ...

  Speedokary tizlikli ýeke nurbat ekstruderi highokary netijelilik ekstruderi HDPE / PP turbasy üçin niýetlenendir, ýokary tizlikli we pes sesli reduktor bilen enjamlaşdyrylan, sowadyjy enjam bilen iýmitlendiriji bölümi we spiral trubkany, ýokary çykmaga mümkinçilik berýän dürli erişsiz nurbat, we energiýa sarp edilişini peseltmek.Extrusion Die-head paýlanan spiral kompozit ekstru ...

 • Plastic Single/Double Shaft Shredder

  Plastiki ýeke / goşa ...

  Kompaniýamyzyň öndürýän dürli görnüşli plastmassa bölekleri, uly göwrümli galyndy rezin, plastmassa önümleri we agaç we ş.m.Enjam esasy göwrümi, dolandyryş şkafyny, iýmitlendiriş platformasyny öz içine alýar we talaplara laýyklykda konweýer kemerleri we ammarlary bilen gabat gelýär.Çykyş 400kg / sag-1500kg / sag aralygynda bolup biler.Enjam öndürijilikli we durnukly, pes şowsuzlyk derejesi, ýönekeý işlemek we aňsat hyzmat etmek bilen.Dürli çykyşlara görä we ...

 • Plastic/Wood/Rubber Crushing Line

  Plastmassa / agaç / rezin Cr ...

  “Kefengyuan” kompaniýasynyň eziji liniýasy döwüjiden, konweýer kemerinden, döwüjiden, howa sorujy ammardan we elektrik dolandyryş ulgamyndan durýar.Eziji enjam ilki bilen uly materiallary ownuk böleklere bölýär, soňra ownuk bölejiklere ezilmegini dowam etdirmek üçin konweýer kemerinden döwüjä girýär.Ezýän enjamlar galyndy plastmassalary, rezin, agaç plastmassa önümlerini we ş.m. döwmek üçin ulanylyp bilner. Iň ýokary ezmek netijeliligi 1500 kg / ...

 • Plastic/Wood/Rubber Crushing Machine

  Plastmassa / agaç / rezin Cr ...

  Kefengýuan plastmassa enjamlary kompaniýasy tarapyndan öndürilen döwüjiniň hataryna adaty 2232, 260, 300, 3040, 360, 380, 400, 450, 560, 600, 630, 800, 1000, 1200 we beýleki adaty modeller döwüjiler girýär.Plastmassa plitalary, turbalary, profilleri, bloklary, maşyn baş materiallaryny, rezin önümleri, gubkalary, dokma önümlerini we ösümlik rizomlaryny netijeli döwüp biler.Ezmegiň netijeliligi, modeline we eziji obýektine baglylykda 100kg / sag-dan 1500kg / sag aralygynda bolup biler.Esasy beden ...

 • Plastic Water-Loop Granulation Line

  Plastiki suw aýlawy ...

  Kefengyuan kompaniýasy tarapyndan öndürilen plastmassa suw aýlaw granulýasiýa enjamlary iýmitlendiriji, ekstruder, öl kellesi, ekran çalşyjy, pelletizator, merkezden gaçyryş pellet guradyjy, yrgyldy elek, howa sorujy ammar we elektrik dolandyryş ulgamyndan durýar.Granulýator HDPE / LDPE / PP / PET / PA we beýleki plastmassalaryň granulýasiýasyna ulanylyp bilner we çykarylyşy 200-1200kg / sag-a ýetip biler.Kefengyuanyň suw aýlaw granulýasiýa çyzygy çalt süzgüçli ekran bilen enjamlaşdyrylan ...

 • PE/PP/PET/ABS Water-cooled Strand Pelletizing Production Line

  PE / PP / PET / ABS Suw birleşigi ...

  Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen plastmassa suw bilen sowadylan ýaý granulýasiýa enjamlary granulasiýa we PE / PP / PET / ABS ýaly galyndy plastmassalaryny ikinji derejeli ulanmak üçin ulanylyp bilner.Plastmassa pelletizasiýa enjamy iýmitlendiriş ulgamyndan, ekstruderden, ölmekden, ekrany çalşyjydan, sowadyjy suw çüýşesinden, guradyjy fanatdan, pelletizordan we dolandyryş ulgamyndan durýar.Eritme kiçijik deşikden çykarylandan soň köp gyzgyn plastmassa zolaklar emele gelýär we soňra sowadyjy suw çüýşesine girýär.Af ...

HABARLAR