baş_banner

Önümler

 • Plastiki suw aýlaw granulýasiýa liniýasy

  Plastiki suw aýlaw granulýasiýa liniýasy

  Kefengyuan tarapyndan öndürilen plastmassa suwly granulasiýa enjamlary iýmitlendiriji, ekstruder, öl kellesi, ekran çalşyjy, pelletizator, merkezden gaçyryş pellet guradyjy, yrgyldy elek, howa sorujy ammar we elektrik dolandyryş ulgamyndan durýar.Granulýator HDPE / LDPE / PP / PET / PA we beýleki plastmassalaryň granulýasiýasyna ulanylyp bilner we çykarylyşy 200-1200kg / sag-a ýetip biler.Kefengyuanyň suw aýlaw granulýasiýa liniýasy, plastmassa granulýasiýasy üçin amatly enjamdyr.Outputokary çykarylýan şol bir wagtyň özünde öndürilen plastmassa bölejikleri owadan görnüşe, birmeňzeş ululyga eýedir we oňa ýapyşmak aňsat däl.Enjam aňsat işlemek, synlamak we hyzmat etmek ýaly artykmaçlyklara eýedir.

 • UPVC / CPVC turba önümçilik liniýasy

  UPVC / CPVC turba önümçilik liniýasy

  Kefengyuan Plastik Machinery Co., Ltd. tarapyndan öndürilen PVC ekstruziýa liniýasy mikserden, goşa nurbatly ekstruderden, ölmekden, wakuum sowadyjy suw çüýşesinden, syýa printerinden, çekiş maşynyndan, kesiji, uzaldyjy maşyn we ýaýdan ybarat.Uly diametrli PVC önümçilik liniýasyny, PVC goşa turba / dört turba önümçilik liniýasyny we PVC deşikli turba önümçilik liniýasyny öndürip bileris.Enjamlarymyz ýokary netijelilik we energiýa tygşytlamak, durnukly önümçilik we ýokary çykdajy öndürijiliginiň artykmaçlyklaryna eýedir.

 • PP / PE / PA leeke diwar gasynlanan turba ekstruziýa liniýasy

  PP / PE / PA leeke diwar gasynlanan turba ekstruziýa liniýasy

  Önümçilik çyzygy, çig mal hökmünde PP / PE / PA bilen kiçi diametrli (9-64mm) ýeke diwar gasynlanan turbany öndürmek üçin ulanylýar.Önümçilik liniýasy awtomatiki iýmitlendiriş we guradyjy maşyn, ekstruder, emele getiriji maşyn, egriji maşyn we elektrik dolandyryş ulgamyndan durýar.Öndürilen ýeke diwar gasynlanan turba bir wagtyň özünde elektrik geçirijisinde, awtoulag içerki liniýa gorag turbasynda, basseýn zeýkeş turbasyny, kondisioner zeýkeş turbasyny, ekerançylyk ýerlerini gizlenen turba we beýleki meýdanlarda giňden ulanyp boljak ýörite galyndy arkaly emele gelýär.

 • Plastiki ýeke / goşa şahaly bölek

  Plastiki ýeke / goşa şahaly bölek

  Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen dürli görnüşli plastmassa bölekleri uly galyndy rezin we plastmassa önümleri we agaç we ş.m.Enjam esasy göwrümi, dolandyryş şkafyny, iýmitleniş platformasyny öz içine alýar we talaplara laýyklykda konweýer kemerleri we ammarlary bilen gabat gelip biler.Çykyş 400kg / sag-1500kg / sag aralygynda bolup biler.Enjam pes öndürijilik, ýönekeý işlemek we aňsat hyzmat etmek bilen täsirli we durnukly.

 • PPR / PE-RT turba önümçilik liniýasy

  PPR / PE-RT turba önümçilik liniýasy

  Kefengyuan kompaniýasy PP-ni üpjün edip biler-R / PE-RT ýeke turba önümçilik liniýasy we PPR-iň önümçilik islegi üçin goşa turba önümçilik liniýasy wePERTturbalar.Önümçilik liniýasy, esasan, awtomatiki iýmitlendiriji maşyndan, ekstruderden, markirleýji ekstruderden, ölmekden durýarkelle we galypvakuum ululyk tanky,göteriji maşyn, kesmeking maşyn, winder weelektrikdolandyryş ulgamy.Enjamymyzyň ýokary öndürijiligi, güýçli durnuklylygy we aňsat işleýşi bar.PP-R we PE-RT turbalary ýokary ölçegli takyklygyň, uly diametr aralygynyň we tekiz ýeriň we içki diwaryň artykmaçlyklaryna eýedir.Binalarda sowuk we gyzgyn suw turbalary, agyz suw turbalary, pol ýyladyş turbalary we ş.m. ulanylyp bilner.

 • Plastiki kebşirleýiş hasasy önümçilik liniýasy

  Plastiki kebşirleýiş hasasy önümçilik liniýasy

  Theplastmassa kebşirleýji çybykkompaniýamyz tarapyndan öndürilen önümçilik enjamlary öndürmek üçin ulanylyp bilnerPP / PE kebşirleýji çybyk. S.soňky kebşirleýji çybyk plastmassa gaplary we gaplary kebşirlemek, dürli turbalary we tabaklary kebşirlemek, dürli plastmassa önümleriniň syzmagy bejermek we birikdirmek üçin ulanylyp bilner.Önümçilik liniýasy bir wagtyň özünde bir ýa-da iki sany plastmassa kebşirleýji çybyk öndürip biler.Plastmassa kebşirleýiş çybygynyň görnüşi tegelek, ýumurtga, üçburç we ş.m. bolup biler. Enjamyň durnukly işlemegi, ýokary çykarylyşy, az energiýa sarp etmegi we aňsat işlemegi ýaly artykmaçlyklary bar.Enjam tarapyndan öndürilen plastmassa kebşirleýiş hasasy yzygiderli görnüşe eýe, köpürjik we gowy hilli däl.

 • Plastmassa / agaç / rezin döwmek çyzygy

  Plastmassa / agaç / rezin döwmek çyzygy

  “Kefengyuan” kompaniýasynyň eziji liniýasy döwüjiden, konweýer kemerden, döwüjiden, howa sorujy ammardan we elektrik dolandyryş ulgamyndan durýar.Eziji enjam ilki bilen uly materiallary ownuk böleklere bölýär, soňra kiçi bölejiklere ezilmegini dowam etdirmek üçin konweýer kemerinden döwüjä girýär.Ezýän enjamlar galyndy plastmassalary, rezin, agaç plastmassa önümlerini we ş.m. döwmek üçin ulanylyp bilner. Iň ýokary ezmegiň netijeliligi sagatda 1500 kg.Zähmet çykdajylaryny netijeli tygşytlap bilýän ýönekeý işlemek we durnukly işlemek aýratynlyklary bar.

 • Plastmassa / agaç / rezin döwüji maşyn

  Plastmassa / agaç / rezin döwüji maşyn

  Kefengýuan plastmassa enjamlary kompaniýasy tarapyndan öndürilen döwüjiniň seriýasyna 2232, 260, 300, 3040, 360, 380, 400, 450, 560, 600, 630, 800 we 1000 döwüjiler girýär.Plastmassa plitalary, turbalary, profilleri, bloklary, maşyn baş materiallaryny, rezin önümleri, gubkalary, dokma önümlerini we ösümlik rizomlaryny netijeli döwüp biler.Ezmegiň netijeliligi, modeline we eziji obýektine baglylykda 100kg / sag-dan 1500kg / sag aralygynda bolup biler.Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen eziji maşyn, ýokary netijelilik, çydamlylyk, aňsat işlemek, güýçli uýgunlaşmak we ýokary çykdajyly öndürijilik artykmaçlyklaryna eýedir.

 • HDPE içi boş diwar egriji turba önümçilik liniýasy

  HDPE içi boş diwar egriji turba önümçilik liniýasy

  Ekstruziýa çyzygy, esasan, içi boş diwar turbalaryny öndürmek üçin.HDPE boş aýlawly turbanyň kiçi massalary we pes gödeklik koeffisiýenti bar, lagym ulgamlary, tupan zeýkeşleri, arassalaýyş desgalary we köne turbageçirijiniň arassaçylygy, guýy we dürli kanalizasiýa tanklary öndürilýär.Diametri 200mm-4000mm bolan turbalar we SN 2,4,6,8,10,12,14,16.Turbalary ekstruziýa çyzygy ilki HDPE-den inedördül turbalary öndürýär, soň bolsa ekstruder we spiral galyplaýyş maşynynyň kömegi bilen diwarlara spiral taýdan ýaralanýar we soňra turba korpusyny emele getirýär.Turbalaryň ekstruziýasy we sargy ulgamy aýratyn dolandyrylýar, aýratyn ulanylyp bilner.Çyzykly energiýa tygşytlamak, daşamak we gurmak aňsat, maýa goýumlary az, saklamak aňsat.

 • Softumşak PVX / Gara rezin möhürleýji zolak önümçilik liniýasy

  Softumşak PVX / Gara rezin möhürleýji zolak önümçilik liniýasy

  Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen möhürleýji zolak önümçilik enjamlary, dürli ululykdaky we şekilli ýumşak PVX möhürleýji zolaklary / gara rezin möhür zolaklaryny öndürmek üçin ulanylyp bilner.Awtoulag gapysy we penjire möhürleýji zolak, alýumin garyndy gapy we penjire möhürleýji zolak, holodilnik, şkaf möhürleýji zolak we ş.m. hökmünde ulanylyp bilner Önümçilik liniýasy işlemek aňsat, energiýa tygşytlaýjy we tygşytly.

 • PE / PP / PET / ABS Suw bilen sowadylan Strand Pelletizasiýa önümçilik liniýasy

  PE / PP / PET / ABS Suw bilen sowadylan Strand Pelletizasiýa önümçilik liniýasy

  Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen plastmassa suw bilen sowadylan ýaý granulasiýa enjamlary granulasiýa we PE / PP / PET / ABS ýaly galyndy plastmassalaryny ikinji derejeli ulanmak üçin ulanylyp bilner.Plastiki pelletizasiýa enjamy iýmitlendiriş ulgamyndan, ekstruderden, ölmekden, ekran çalşyjydan, sowadyjy suw çüýşesinden, guradyjy fanatdan, pelletizator we dolandyryş ulgamyndan durýar.Granulasiýa maşynynyň çykyşy 50kg / sag-dan 800kg / sag aralygynda bolup biler.Granulýatoryň bu tapgyry durnukly işlemegiň, aňsat işlemegiň we güýçli üznüksiz önümçilik kuwwatynyň artykmaçlyklaryna eýedir.Öndürilen plastmassa bölejikleri yzygiderli görnüş, birmeňzeş ululyk we köpürjikler ýok.

 • PE / PP Geňeşi / Sahypa önümçilik liniýasy

  PE / PP Geňeşi / Sahypa önümçilik liniýasy

  Kefengyuan plastmassa tagtasy / list önümçilik liniýasy PE / PP / ABS we beýleki plastmassa tagta we list önümlerini öndürmek üçin ulanylyp bilner.Gurluş has ýokary dizaýn öndürijiligine, ýokary awtomatlaşdyryş derejesine, birmeňzeş plastifikasiýa, durnukly ekstruziýa we ýokary öndürijilige eýedir.Takyk senenama rolikinde, tabagyň takyk şekillendirilmegini üpjün etmek üçin takyk sazlaýjy enjam bar.Kesiş enjamy, plastinka önümleriniň göwrümini takyk we bitewi etmek üçin tersi kesmek we kesgitlenen uzynlygy kesmek usulyny ulanýar.

12Indiki>>> Sahypa 1/2